Volledig verkiezingsprogramma ChristenUnie SGP

1. Zelfstandig Lopik

Wij zijn ervan overtuigd dat een herindeling met omliggende gemeente niet noodzakelijk is en wij willen ons hard maken voor onze zelfstandigheid. We geloven dat dit ten goede komt aan het welzijn en de leefomstandigheden van de inwoners van de gemeente Lopik. 

2. Een financieel gezond Lopik

De financiële situatie van de gemeente Lopik is niet slecht, zeker in vergelijking met de omliggende gemeentes. Ook in de volgende raadsperiode willen we effectief met de middelen omgaan.

3. Hechte kernen waarin we voor elkaar zorgen

Als ChristenUnie-SGP hechten wij vanuit onze geloofsovertuiging aan zorg voor onze naasten. Een harmonieus en veilig gezin zien wij als belangrijke hoeksteen voor onze gemeenschap. Wij willen ons Breed Sociaal Loket behouden en mantelzorgers en vrijwilligers koesteren en ondersteunen. 

4. Meer woningen en bouwen aan onze kernen

Voor de toekomst van onze gemeente en onze inwoners is het van groot belang dat wij de komende jaren inzetten op woningbouw. Wij willen de mogelijkheden die er zijn om woningen te bouwen in en bij onze kernen daarom optimaal benutten. Zowel voor starters als senioren en iedereen daartussen is het belangrijk dat er voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn. We zijn van mening dat we alle mogelijkheden moeten benutten om onze eigen inwoners en starters voorrang te geven.

5. Ruimte voor agrarische bedrijven om zich te ontwikkelen

Lopik is van oudsher een plattelandsgemeente en kent vele agrariërs. We zijn er trots op dat zoveel boeren familiebedrijven al jaren een plek hebben in onze gemeente. Echter hebben veel van deze agrariërs het niet makkelijk. De steeds meer omvangrijke Europese en landelijke regelgeving samen met de druk op de prijzen zorgen ervoor dat veel boeren het zwaar hebben. Samen sterk voor Lopik betekent wat ons betreft dat wij agrariërs geen extra bureaucratie en belemmeringen op leggen dan strikt noodzakelijk. Als gemeentelijke overheid moeten we alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om agrariërs te ondersteunen.

6. Een duurzamen gemeente

De energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging. Om de gestelde klimaatdoelen te behalen zal iedereen in beweging moeten komen en zullen we samen moeten zoeken naar duurzame alternatieven. Wat ons betreft is de eerste stap in deze transitie besparing van energie. Vervolgens zullen we de mogelijkheden voor nieuwe en duurzame energiebronnen moeten onderzoeken, waarbij iedereen in de gemeente mee kan doen. We zullen inzetten om besparings- en subsidiemogelijkheden onder de aandacht van onze inwoners te brengen.

7. Een gemeente waar vluchtelingen mee doen aan onze samenleving

Vanuit de Bijbel hebben wij de verantwoordelijkheid om vreemdelingen een veilig onderdak te bieden en hen op te nemen in onze samenleving. We willen alle mogelijkheden benutten om hen zo snel mogelijk te laten meedoen.

8. Een gemeente om te werken en te rusten

De gemeente Lopik is een ondernemende gemeente. Vele ondernemers vestigen hun bedrijf in onze gemeente, en we juichen dit toe. Het draagt bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in onze kernen. Wij hechten hierbij grote waarde aan een goede balans tussen werk, zorg en rust.

Ondanks het feit dat koopzondagen, met onze tegenstem, in de gemeente Lopik mogelijk zijn, blijven wij als ChristenUnie-SGP het waardevolle principe van de zondagsrust uitdragen. Wij zijn daarom tegen een verder uitbreiding van zondagsopenstelling van winkels.

9.  Een verkeersveilige gemeente

Net als in alle gemeenten hebben we in Lopik ook te maken met allerlei vormen van verkeersonveiligheid. Uit onderzoeken komt (te) hard rijden naar voren als één van de gevaren. Verkeersveilige inrichting van onze kernen moet wat ons betreft daarom hoog op de agenda.


Het volledige ChristenUnie-SGP verkiezingsprogramma lezen?
Deze kunt u hier downloaden.