Nieuws vanuit de raad

donderdag 07 december 2023

Nieuws vanuit de raad

Sinds het vertrek van Bert mag ik als fractievoorzitter leiding geven aan de CUSGP-fractie. We zijn de grootste fractie van de gemeenteraad en vormen samen met het CDA de coalitie. Dan komen er heel wat zaken op je af. Overleggen met leden van B&W, overleggen met de coalitiepartner en ook het voortouw nemen bijvoorbeeld bij de begrotingsbehandeling. Wat is het dan prachtig dat in onze fractie zoveel kennis is verzameld waar je als voorzitter op kunt steunen. Kennis van alle domeinen die we moeten behandelen maar ook kennis over vrijwel alle kernen in onze mooie gemeente. Van Lopikerkapel tot Polsbroek en van Jaarsveld, Lopik tot Benschop overal heeft deze fractie haar voelsprieten in de samenleving. En juist die combinatie van inhoudelijke kennis en kennis van de kern maakt dat we in ieder debat ons standpunt goed naar voren kunnen brengen. Dat standpunt zullen we overigens altijd blijven toetsen aan wat ons in Gods woord, de Bijbel, is meegegeven. Ook mag u er van uitgaan dat we onze christelijke principes, ook in de debatten, hoog zullen houden. Daarbij discussiëren we op de inhoud en niet op de persoon, en luisteren we naar wat anderen inbrengen.
Het doel van deze coalitie is om Lopik een stevige basis te geven zodat de zelfstandigheid gewaarborgd blijft. We willen daarom investeren in een goede organisatie. Maar daarvoor is ook nodig dat we contact houden met alle inwoners, immers iedere inwoner hoort erbij, wat hij of zij ook heeft gestemd. Heeft u vragen, laat het ons weten.

Namens de fractie, 
Fractievoorzitter Arie Schep

Ruimtelijke ordening

Plan Zeldenrust:
Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2023 was plan Zeldenrust in Benschop aan de orde.
Het is een plan met een lange geschiedenis waar ook best door verschillende partijen verschillend over wordt gedacht. Het eerste plan hield naast de renovatie van het monumentale pand een ontwikkeling van ca. 60 woningen in. Begin van dit jaar ontvingen we hierover een bericht vanuit de provincie. Het bericht hield in dat buiten de rode contour helemaal geen woningen mogen worden gebouwd. De motivatie was dat het gebied een belangrijk foerage gebied voor diverse soorten ganzen is en dat door de ontwikkeling van plan Zeldenrust dit verstoord zal worden. Dat was een grote teleurstelling voor de initiatiefnemer, maar ook voor veel Benschopse inwoners die al lange tijd uitkijken naar een (betaalbare) woning. Eindelijk zou er weer gebouwd gaan worden voor diverse doelgroepen. Iets wat goed is voor de leefbaarheid van Benschop. Als ChristenUnie en SGP waren we zeker kritisch over het plan. We vonden het voor deze plek te grootschalig en we zijn nog steeds van mening dat een echte uitbreiding van Benschop op geschiktere plaatsen ontwikkeld kan worden. We denken hier bijvoorbeeld aan Benschop-zuid.
Nadat onze wethouder bij de provincie enkele pittige gesprekken met de gedeputeerde heeft gehad kwam de toezegging dat een plan met maximaal 30 woningen mogelijk wel door de provincie ondersteund zal worden.


De initiatiefnemer heeft in samenspraak met het college met dit gegeven een conceptplan opgesteld. In het daaropvolgende raadsvoorstel werd de raad hierover geïnformeerd en gevraagd om richting en suggesties mee te geven voor de verdere uitwerking.
Belangrijk punt voor onze fractie is dat deze ontwikkeling geen deel uitmaakt van de eenmalige regeling van de provincie om in elke kern buiten de rode contour 50 woningen te realiseren. Dit recht blijft dus nog steeds staan.


Standpunt van onze fractie:
Gezien de grote urgentie om op korte termijn in de gemeente Lopik en specifiek de kern Benschop woningen voor diverse groepen van de inwoners te realiseren hebben we aangegeven te kunnen instemmen met het voorstel van het college om naar de volgende fase te gaan en dit conceptplan verder uit te werken.

Als fractie hebben we in ons betoog de volgende richting en suggestie meegegeven:
• Voor de acceptatie van dit plan door de omwonenden is het van groot belang hen maximaal bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken.
• De ontsluiting op het openbare wegennet is nog niet uitgewerkt. We hebben gezien de lokatie, de smalle kant, met voetgangers en fietsers, gepleit voor de inzet van een verkeersdeskundige. Dit om de weg zo veilig mogelijk te houden en zo min mogelijk overlast te krijgen.
• Gezien de druk op de woningmarkt en de wens van de inwoners van het dorp Benschop hebben we meegeven dat de verdere ontwikkeling van Plan Zeldenrust het realiseren van 50 woningen buiten de rode contour niet in de weg mag staan.
• Ook hebben we aangegeven dat wij vinden dat de kosten die we als gemeente voor de realisatie van dit plan maken en reeds hebben gemaakt, zoveel mogelijk voor de initiatiefnemer zijn.

Ontwikkeling zevenhoven park:

Recent is de aanvraag voor plan Zevenhoven in de fractie besproken en in de Raad besloten.
We hebben van zowel de aanvrager Amobi, als de bezwaarmakers (lees: de veehouderij bedrijven en pachters van de omliggende gronden, de overwegingen in beschouwing genomen, en kwamen tot de conclusie dat dit een ingewikkelde aanvraag betreft, omdat bestuurs- en privaatrecht hier dichtbij elkaar komen.

Enerzijds de agrarische gronden die we veilig willen stellen voor de huidige gebruikers/ pachters, die met hun veehouderij bedrijven aan deze grond gebonden zijn, deze ook nodig hebben om bestaanszekerheid op lange termijn met hun bedrijf te hebben.

Anderzijds de aanvrager Amobi, die met dit plan het oude Zendstation aan de rand van Lopik een nieuw elan geeft, en hiermee dit cultuurhistorische gebouw een nieuwe impuls, waardoor deze locatie door Amobi tot nieuw leven komt.
We zijn blij dat we met indienen van motie met andere partijen, ook elkaar hebben kunnen vinden als Raad, en de gronden ook voor de toekomst veilig hebben kunnen stellen voor de pachters,

Begrotingsraad

Op 7 november jongstleden heeft de begrotingsraad plaatsgevonden. In deze vergadering stelt de raad de (meerjaren)begroting vast en geeft het de gemeentelijke organisatie de benodigde budgetten om de voorgenomen plannen uit te kunnen voeren.
Als CU-SGP fractie hebben wij voor deze raadperiode de volgende doelen gesteld:
in te zetten op een zelfstandige kleinschalige organisatie die nabij is;
door te investeren in basisdienstverlening en optimalisatie;
te verkennen op welke manier de zelfstandigheid en dienstverlening ook in de toekomst georganiseerd kan worden.

Kern is hier de zelfstandigheid van de gemeente Lopik. We kunnen zeggen dat we dat doel gerealiseerd hebben voor de korte termijn, maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. We willen dat ook realiseren voor de toekomst. We leven als Lopik niet op een eiland en zullen moeten omgaan met de veranderingen in de wereld om ons heen. Zo zullen we in de komende periode te maken krijgen met de energietransitie, maar ook met uitwerking van plannen om op een goede manier om te gaan met stikstof. Dat alles in een ruimte waar ook aandacht dient te zijn voor natuur, recreatie en woningbouw. Voldoende opgaven die we op regionaal niveau op zullen moeten pakken. Daarom heeft het college de handschoen opgepakt en gekeken hoe de organisatie moet worden ingericht om ook in de toekomst onze inwoners op een goede manier te kunnen bedienen. Voor de voorgestelde organisatiewijziging (en de daaruit volgende formatie uitbreiding) zijn extra financiële middelen nodig. Dit was het belangrijkste onderwerp gedurende deze vergadering. Waarbij de vraag wat is echt nodig en hoe landen de extra kosten bij onze inwoners de hoofdmoot van het debat was.
Om het organisatieplan te betalen kwam het college met een voorstel om de OZB met 15% te verhogen. Als CU SGP zijn we de begroting doorgegaan en hebben op meerdere posten een andere inschatting gemaakt. Alles overwegend en doorgerekend kwamen we met de coalitie tot de conclusie dat we de OZB verhoging konden beperken / halveren tot 7.5%. Als fractie hebben we hier naar onze mening een gezonde balans gezocht tussen ruimte (zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van de indexatie naar 5%) en de risico’s die er nog in de begroting zitten (zoals bijvoorbeeld de nog uit te voeren functieherwaardering) en hebben we daarmee een gedegen meerjaren plan.
Dit neemt niet weg dat er geen zorgen zijn. Voor de jaren 2024 en 2025 laat de begroting nog een structureel positief saldo zien. Echter is het meerjarenbeeld vanaf 2026 nadelig. Dit heeft voornamelijk te maken met de onzekerheid over de rijksinkomsten. De verwachting is dat het nieuwe kabinet duidelijkheid hierover gaat geven.

Sociaal Domein
Binnen het Sociale Domein zien we dat het aantal complexe zorgvragen toeneemt. We zien problematieken op alle levensgebieden. Deze complexiteit vraagt tijd en aandacht, brengt hogere zorgkosten met zich mee en vraagt actief samenwerken met formele en informele hulp. De inzet is dan ook dat we zorgen dat de nodige ondersteuning en zorg op alle leefgebieden en in alle levensfases goed zichtbaar en vindbaar is, juist voor onze inwoners waar extra zorg en aandacht nodig is. Een goed voorbeeld is het opzetten van de relatie- en scheidingsdesk. Een noodzakelijk initiatief, hard nodig om toekomstige zorgvraag bij onze jeugd te voorkomen. Maar ook de inzet op de verbindende rol van sport als belangrijk middel om gezondheids- en welzijnsverschillen te verkleinen en het stimuleren van sociale structuren door middel van het lokaal sport akkoord zien wij als een goede inzet van middelen. Goed om te zien dat binnen de begroting de juiste middelen beschikbaar zijn gesteld om de plannen van voldoende financiële middelen te voorzien. En soms moet je ook lef tonen door in het diepe te springen, om ook de kwetsbare inwoners een plek te geven in onze gemeente. Zoals recent met de aankoop van Camping Henkie is gedaan. Zekerheid voor de huidige bewoners met hopelijk in de toekomst een mooie ontwikkeling om meer mensen met specifieke zorgvragen te kunnen opvangen en ondersteunen.

« Terug

Reacties op 'Nieuws vanuit de raad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.